Algemene voorwaarden

Tarieven, betaling en consulten
De factuur gaat rechtstreeks naar de zorgverzekeraar, tenzij anders is afgesproken. Dan ontvang je van de diëtist een factuur die je zelf per overboeking kunt voldoen. Na de betaling kun je de factuur declareren bij de zorgverzekeraar.

 Tarieven:

De behandeltijd die de diëtist in rekening brengt. Voor de behandeling deelt de diëtist de cliënt mondeling of schriftelijk mede welke tarieven er gelden.
De diëtist is gerechtigd prijsstijgingen door te voeren indien er zich onvoorziene prijsverhogende omstandigheden voordoen na het afsluiten van der overeenkomst. Waarbij de diëtist zich beroept op het feit dat op 1 Januari van elk kalenderjaar er een tariefwijziging zal kunnen plaatsvinden.

Het eerste consult (60 minuten) zonder verwijzing

Dit consult bestaat uit screening, intake, onderzoek en het opstellen van een behandelplan. Patiëntgerichte werkzaamheden, zoals verslaglegging, communicatie en correspondentie, maken ook onderdeel uit van dit consult.

Het eerste consult (60 minuten) met verwijzing
Dit consult bestaat uit intake en onderzoek en het opstellen van een behandelplan. Patiëntgerichte werkzaamheden, zoals verslaglegging, communicatie en correspondentie, maken ook onderdeel uit van dit consult.

Individueel dieetadvies (30 minuten)
Hieronder wordt verstaan het analyseren van voedingsdeskundige, diëtistische en medische gegevens en het opstellen van een persoonlijk voedingsadvies. Dit ontvang je na afloop via de post of per e-mail.

Vervolgconsult (15 - 30 minuten)
Tijdens dit consult wordt de voortgang besproken en zo nodig nieuwe doelen opgesteld/aangevuld. Tijdens de vervolgconsulten ontvang je meer informatie over relevante voedingsdeskundige onderwerpen.

Telefonisch consult (15 - 30 minuten)
Tijdens dit consult wordt de voortgang besproken wanneer direct contact niet nodig of mogelijk is.


Betaling en declaraties:
De cliënt is gehouden om binnen 14 dagen na de declaratiedatum het verschuldigde bedrag over te maken op de door de diëtist aangegeven bankrekening. Het is aan de cliënt om door hem/haar betaalde consulten bij zijn/har verzekeraar te declareren.
Indien de cliënt het beschuldigde bedrag niet binnen 21 dagen na de declaratiedatum heeft voldaan, is de cliënt in verzuim. Wanneer de cliënt in verzuim is, wordt bij de 2e betalingsherinnering €5,- administratiekosten in rekening gebracht en bij de 3e betalingsherinnering €10,-.
Indien de cliënt na de 3e betalingsherinnering niet binnen de daarin vermelde termijn alsnog zijn/haar verplichtingen heeft voldaan, is de diëtist gerechtigd onverwijld tot incasso van vordering over te gaan, dan wel derden daarmee te belasten. Alle kosten die verband houden met het innen van de betaling worden bij de cliënt in rekening gebracht. Onder deze kosten vallen ook de kosten van eventuele aanmaningen en gerechtelijke kosten.


 

Vergoeding
Diëtetiek, voedingsadvies of dieetadvies valt voor maximaal 3 uur per jaar in de basisverzekering, dit valt onder het eigen risico. Vanuit een aanvullende verzekering kan het zijn dat je nog extra zorg krijgt vergoedt. Kijk hiervoor in de poliswaarden van de verzekering.

De consulten worden vergoedt vanuit de basisverzekering. Soms is hier een verwijsbrief voor nodig, zie directe toegankelijkheid. Vanuit de basisverzekering heb je recht op 3 uur dieetadvisering. Hou hierbij rekening met het eigen risico. Kinderen tot 18 jaar hebben geen eigen risico en kunnen zonder kosten gebruik maken van de diëtist.


Verhindering
Indien je verhinderd bent op de afgesproken datum en tijdstip van de afspraak, dien je de diëtist hiervan op de hoogte te brengen. Het annuleren van de afspraak dient door de cliënt minimaal 24 uur van te voren persoonlijk, via telefoon of e-mail worden gedaan. De cliënt kan te allen tijde afzeggen, ook in het weekend. Indien de afspraak niet op tijd afgezegd is, is de diëtist gerechtigd om de kosten van de afspraak aan de cliënt in rekening te brengen. Deze kosten worden niet vergoedt door de zorgverzekeraar.


Directe toegankelijkheid
Sinds augustus 2011 is de diëtetiek vrij toegankelijkheid, waardoor in de meeste gevallen geen verwijsbrief meer nodig is. Echter zijn er nog wel een paar verzekeringsmaatschappijen die wel een verwijsbrief vragen als criterium om het consult vergoedt te krijgen. Kijk dit na in de poliswaarden.
Voor een goede terugkoppeling naar de (huis)arts is een verwijsbrief wel prettig om te hebben.

De diëtist is vrij toegankelijk. De diëtist adviseert om een verwijzing van een arts te vragen.


Algemene voorwaarden en betalingsvoorwaarden

Algemene voorwaarden.pdf

Privacyverklaring / AVG

Diëtist Dominique gaat zorgvuldig en vertrouwelijk om met jouw persoonsgegevens. Dat is nu vastgelegd in de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) en met ingang van 25 mei 2018 is dat de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

privacyverklaring dietist dominique 2022.pdf